Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Của Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Chia Lãi

by admin
Bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi là gì? Điểm khác biệt giữa khoản lãi chia và lãi suất cam kết trong các sản phẩm bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi là gì?

Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Của Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Chia Lãi

– Bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi là sản phẩm có thêm quyền lợi lãi chia ngoài các quyền lợi bảo hiểm chính bảo vệ trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật, tử vong… Khoản chia lãi được phân bổ dưới dạng bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng, phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm nên không được đảm bảo.

Quy định về phân chia thặng dư của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có chia lãi được thể hiện trong khoản 1, 2 và 3 của Điều 76- Nghị định số: 73/2016/NĐ-CP như sau:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi phải tách, theo dõi riêng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí có liên quan đến các hợp đồng này (sau đây gọi là quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có chia lãi).
  • Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ thặng dư của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có chia lãi để phân chia cho các chủ hợp đồng và chủ sở hữu. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm bảo đảm tất cả các chủ hợp đồng nhận được không thấp hơn 70% số thặng dư của tổng số lãi thu được hoặc chênh lệch thặng dư giữa số thực tế và giả định về tỉ lệ tử vong, lãi suất đầu tư và chi phí, tùy theo số nào lớn hơn.
  • Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải được Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp phân chia thặng dư của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có chia lãi trước khi áp dụng.

Điểm khác biệt giữa khoản lãi chia và lãi suất cam kết trong các sản phẩm bảo hiểm

Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Của Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Chia Lãi

Khoản lãi chia của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi có đặc điểm là khoản chi thêm, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty nên quyền lợi không đảm bảo.

Ngược lại, bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm không tham gia chia lãi nhưng sẽ có lãi suất cam kết hàng năm của công ty bảo hiểm nhằm đảm bảo bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của công ty bảo hiểm nhưng không thấp hơn lãi suất cam kết trên hợp đồng bảo hiểm.

>>>>>Tham khảo: Bảng giá bảo hiểm manulife

Quy định về bảo tức định kỳ và lãi chia cuối hợp đồng của một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi hiện nay

1. Sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai của Manulife

Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Của Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Chia Lãi

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ quyết định phần lãi chia của hợp dồng trong số lãi có thể chia được và thanh toán cho Bên Mua Bảo Hiểm, bao gồm:

Bảo tức định kỳ: Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, công ty sẽ lấy trong số lãi có thể chia được (nếu có) để trả bảo tức cho hợp đồng, nếu vào thời điểm đó tất cả các khoản Phí Bảo Hiểm đến hạn đã được đóng tính đến ngày kỷ niệm hợp đồng đó. Công ty bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo hiểm đầu tiên của năm hợp đồng thứ hai đã được đóng đủ.

Bảo tức tri ân: Ngoài bảo tức định kỳ nêu trên, nếu tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt thời hạn đóng phí, công ty sẽ chi trả thêm Bảo tức tri ân vào ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng của thời hạn đóng phí. Bảo tức định kỳ và bảo tức tri ân được tính dựa trên phần trăm của số tiền bảo hiểm.

2. Sản phẩm An Bình Thịnh Vượng của Bảo Việt Nhân thọ

“Bảo tức” là khoản lãi chia (không đảm bảo) được thông báo cho bên mua bảo hiểm hàng năm (nếu có). Bảo tức là khoản tiền sẽ chỉ được nhận trong các trường hợp quy định tại quy tắc, điều khoản sản phẩm An Bình Thịnh Vượng.

“Lãi chia cuối hợp đồng” là khoản lãi chia (không đảm bảo) mà hợp đồng sẽ được chia thêm trong trường hợp quy định tại quy tắc, điều khoản này. Lãi chia cuối hợp đồng chỉ có giá trị tại thời điểm trả, không được tích lũy hàng năm và không được rút trước.

“Tham gia chia lãi” Hợp đồng được tham gia chia lãi, trên cơ sở công bằng và hợp lý, từ thặng dư của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Khoản chia lãi được phân bổ cho hợp đồng dưới dạng bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng, theo kết quả hoạt động ổn định của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng không được đảm bảo và phụ thuộc bởi các yếu tố như việc thực hiện hợp đồng của bên mua bảo hiểm, kết quả đầu tư Bảo Việt Nhân thọ thực hiện được, chi phí phát sinh và tỷ lệ xảy ra rủi ro của người được bảo hiểm. Nếu Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi không có thặng dư, Hợp đồng có thể sẽ không có bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng.

Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Của Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Chia Lãi

Nắm rõ những đặc điểm và sự khác biệt của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình. Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên sẽ an tâm, tự tin khi tham gia bảo hiểm nhân thọ.

You may also like

Leave a Comment